fredag 19 december 2014

BURE - Investmentbolaget som var en av mina första investeringar för ca 20 år sedan

Hört talas om; Mycronic, Vitrolife, Xvivo, Cavotec, PartnerTech eller Mercuri International?
Alla är de bolag där Bure Equity AB är storägare.
Läs inlägget för att lära dig mer om Bure, ett spännande investmentbolag på Stockholmsbörsens Mid-Cap-lista.
Bure var också en av mina första investeringar och var ett av mina viktigaste innehav under 10-15 år.

Varför är det intressant för dig att veta vad BURE är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Bure som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Bure eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i svenska aktier

Kort om BURE - ett investmentbolag kontrollerat av familjen Tigerschiöld
 • BURE är Sveriges nioende största noterade investmentbolag och det näst största på MidCap listan
 • Bure äger framförallt aktier i börsnoterade företag, 69% av portföljen (ex: Vitrolife, Mycronic, Xvivo och Cavotec), stor nettokassa, 21% av portföljen, men även i onoterade innehav som ex. Mercuri International.
 • Största enskilda ägare är Nordea fonder men huvudägarna är Dag (far) och Patrik (son) Tigerschiöld som tillsammans äger 20% av Bure.
 • Bure bildades 1992 av de gamla löntagarfonderna (det andra bolaget som bildades va Atle) och börnoteras året efter (1993)

Snabba fakta:
 • VD: Henrik Blomqvist
 • Styrelseordförande: Patrik Tigerschiöld
 • Börsvärde: 2,607 miljarder SEK (per 18 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,180 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 2,92%
 • Lista: Stockholmsbörsens Mid-Cap
 • Risknivå (Beta): 0,96
 • Substansvärdesrabatt (per 30 sept-14): 24%   räknat på  31 (aktiekurs)/40,74 (substansvärde)
 • Komparativa fördelar: förmåga att skapa avkastning över tid, stor kassa

 • Min Kommentar: Bure har betydligt högre substansvärdesrabatt än andra investmentbolag samtidigt som bolaget har en stor kassa. För att minska substansvärdesrabatten så köper Bure tillbaka aktier (aktieåterköp) och andra aktieägarvänliga åtgärder. Dessutom försöker bolaget hitta nya intresanta investeringar, varav Cavotec är den senaste större investeringen. Min syn är att så länge substansvärdesrabatten är så hög så borde ännu mer aktieägarvänliag åtgärder genomföras som t.ex. inlösen, utdelningar och aktieåterköp. Sannolikheten för att detta ska inträffa ser jag som ganska stor.

Vad är Bures affärsidé?:
Bure är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Affärsidén är att genom en hög närvaro stödja portföljbolagen med värdedrivande initiativ och aktiviteter. Bures målsättning är att portföljbolagen ska vara framgångsrika i sina respektive affärer och därmed vara en lönsam investering för Bures aktieägare.”.
(Citatet är hämtat från Bures hemsida)
 • Min Kommentar: Bure investerar framför allt i småbolag men även i något större bolag. En relativt stor andel av portföljen ligger i “kassa”, dvs. likvida medel som antingen kan investeras eller delas ut till aktieägarna på olika sätt. Bure har arbetat aktivt med sin portfölj under lång tid där innehav har delats ut till aktieägarna, sålts eller utvecklats. Dessutom har aktieägarvänliga progam genomförts såsom aktieåterköp, inlösenprogram och utdelningar. Detta för att motverka den annars höga substansvärdesrabatten (eller rean på aktien i mer normalsvenska termer).

Bures historia och ägarfamilj Tigerschiöld
 • 1992; “Riskkapitalbolagen” Atle och Bure bildas ur de gamla löntagarfonderna
 • 1993: Bure börnoteras och Affärsområde Hälsa och Sjukvård bildas (det som senare gav upphov till bl.a. Capio, ägare till St Görans Sjukhus)
 • 1996, Affärsområdet IT & INFOMEDIA  bildas och 1998 Affärsområdet UTBILDNING
 • 2000 Börsnotering av Affärsområdet Bure Hälsa och Sjukvård med namnet Capio (som delas ut till aktieägarna)
 • 2003 Finansiell kris för Bure och 800m tillförs i emissioner för att rädda bolaget
 • 2004 Investmentbolaget Skanditek (bakom vilket familjen Tigerschiöld finns) blir största ägare
 • 2007 Över 1,5 miljarder delas ut till ägarna i inlösenprogram, aktieåterköp och teckningsoptioner
 • 2008 Innehavet i utbildningskoncernen Academedia delas ut till aktieägarna och börsnoteras
 • 2009 Carnegie Investmentbank och Max Matthiessen förvärvas från Riksgälden samt frivilligt inlösenprogram där 1 miljard skiftas ut till aktieägarna
 • 2010 500m delas ut kontant till aktieägarna samt HQ Bank (se tidigare inlägg om Creades/Hagströmer och Öresund/Qviberg) och HQ Fonder förvärvas.
 • 2010 fusionerar även Bure med Skanditek
 • 2012 säljs innehaven i Carnegiebolagen samt börsnoteras Xvivo (en avknoppning från portföljbolaget Vitrolife)
 • 2014 Bure köper nästan 10% i finansbolaget Catella samt 20% i fonbolaget Fondita i Finland samt 10% i Cavotec.

Bures innehav (per 30 september 2014):
 • 26%  - Vitrolife (börsnoterat; utvecklar, tillverkar och säljer fertilitetsprodukter)
 • 21%  - Mycronic (börsnoterat; utvecklar och tillverkar laserbaserade mönsterritare)
 • 8%    - Xvivo Perfusion (börsnoterad; lösningar vid transplantation av vävnader & celler)
 • 7%    - Cavotec (börsnoterat; kraftövering, distribution och kontrollteknik till hamnar m.m)
 • 7%    - Investment AB Bure (onoterat; Äger & bedriver uthyrning av lok)
 • 4%    - PartnerTech (börsnoterat, legotillverkare & utvecklare inom industrin)
 • 4%    - Mercuri International (onoterat; utbildningsföetag inom sälj- & ledarskap)
 • 3%    - Medcap (börsnoterat; investmentbolag som äger och utvecklar bolag i Life Science)
 • 21%   -Treasury (dvs kassa/likvida medel)(noterat, kosmetikföretag som säljer via “home parties”)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Bure
 • Aktiv förvaltning och god riskspridning till en låg förvaltningskostnad
 • Stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Historiskt sett har Bure fört över stora värden till sina aktieägare
 • Stor substansvärdesrabatt

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Bure
 • Beroende av att expertisen i Bures investeringsteam lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?

Att observera är att det är möjligt att i vart fall delvis “skugga” Bures investeringar dvs att köpa aktier i de företag Bure äger aktier i eftersom fler av bolagen är börsnoterade.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Bure eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om Bure på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.
Tänk på att Bure innebär högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom eftersom Bure är ett mindre investmentbolag och då kan aktierörelserna bli större. Att beakta är dock att Bure har en stor andel av sitt substansvärde i likvida medel vilket fungerar som en kudde (risken minsken).

Detta var ett extra inlägg om investmentbolag och följer på serien om de stora investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen.

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Bures hemsida, Bures årsredovisning för 2013, Bures delårsrapport för Q3-2014, Bures nyckeltalsuppställningar på hemsidan, aktuell marknadsinformation från Avanza och respektive portfölj- eller dotterbolagshemsidor.

Mitt innehav:
Mitt innehav i Bure (per 18 december 2014): -ingenting-  
Dock var Bure en av de första aktierna jag investerade i och Bure utgjorde länge en stor del av min portfölj (Bure var en så kallad “baby”). Bure ägde jag i 10-15 år och jag gick på flera bolagsstämmor och extra bolagsstämmor. Dock var det nu ett par år sedan jag ägde Bureaktien senast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar