fredag 26 december 2014

Vad är Vostok Nafta? - Det svenska investmentbolaget som investerar i ett fåtal ryska bolag

Hört talas om; Avito, Tinkoff Credit Systems eller GetTaxi?
Alla är de bolag där Vostok Nafta har investerat
Läs inlägget för att lära dig mer om Vostok Nafta, ett investmentbolag på Stockholmsbörsens Mid-Cap-lista som investerar i ett fåtal ryska bolag.


Jag brukar förespråka “tråkiga” aktier och Vostok Nafta är allt annat än tråkigt. Dels så investerar det i företag i Ryssland som anses som “mycket spännande” och dels så har bolaget endast ett fåtal investeringsobjekt (dvs. låg riskspridning). Så det passar inte alls i min portfölj och jag äger inga aktier i bolaget. Det är dock Stockholmsbörsens tioende största investmentbolag och värt att skriva om.


Varför är det intressant för dig att veta vad VOSTOK NAFTA är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Vostok Nafta som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa VOSTOK NAFTA eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och ett investmentbolag som investerar i ryska företag/aktier


Kort om VOSTOK NAFTA - ett investmentbolag som investerar i Ryssland
 • VOSTOK NAFTA är Sveriges nioende största noterade investmentbolag (gick om Bure i december 2014) och det näst största på MidCap listan
 • Vostok Nafta äger framförallt aktier i Avito (marknadsplats på nätet i Ryssland/tänk Blocket), 55% av portföljen och i Tinkoff (ryskt kreditkortsföretag) 11%. Resterande delar av portföljen är placerade i aktier, konvertibler, lån eller är likvida medel.
 • Största enskilda ägare är det amerikanska investmentbolaget Luxor Capital.
 • Vostok Nafta grundades 1997
 • Nafta är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden


Snabba fakta:
 • VD: Per Brilioth sedan 2007 (förflutet på Hagströmer & Qviberg)
 • Styrelseordförande: Lars O Grönstedt (förflutet på bl.a. Handelsbanken)
 • Börsvärde: 2,995 miljarder SEK (per 25 december 2014)
 • Vinst 2013: 0,365 miljarder USD (Vostok Nafta har USD som redovisningsvaluta)
 • Direktavkastning: 0%
 • Lista: Stockholmsbörsens Mid-Cap
 • Risknivå (Beta): 1,32
 • Substansvärdesrabatt/premie (per 28 nov-14): 12% premie räknat på  42,4 (aktiekurs)/36,94 (substansvärde)
 • Komparativa fördelar: insikt i den ryska marknaden och kontaktnät


 • Min Kommentar: Vostok Nafta är väldigt beroende på hur Avito (Rysslands svar på Blocket) går och hur den typen av företag värderas. Eftersom Vostok Nafta tar upp Avitos till bokfört värde i substansvärdesberäkningen (och den bygger på senaste större transaktion) så är det inte helt säkert att värderingen är samma som marknadsvärdet. Vostok Nafta passar inte min placeringsfilosofi men vill man få exponering mot ryska onoterade aktier och framför allt Avito är Vostok Nafta ett bra alternativ.
 • Värt att notera är att även Kinnevik äger andelar i Avito och ökade så sent som i februari 2014.


Vad är Vostok Naftas investerings- & affärsidé?:
“Vostok Naftas affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor potential till värdestegring, detta med fokus på Ryssland och övriga OSS-länder. Vostok Nafta har för avsikt att skapa värde genom en professionell investeringsverksamhet som bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys av både nuvarande och potentiella förvärv. Vi investerar i bolag där våra aktieägare finner begränsningar eller andra svårigheter med att utföra dessa investeringar på egen hand. Detta innebär att hantera risker förknippade med låg transparens och svag bolagsstyrning samt bristande likviditet. Utifrån en fundamental övertygelse om den långsiktiga makroekonomiska utvecklingen uppsöks attraktiva mikrorisker som vi bedömer ger ökad avkastning. En aktiv investeringsfilosofi bedöms som nödvändig för att nå en lämplig risknivå i förhållande till avkastningspotentialen.
Grunden för investeringsverksamheten är fundamental analys av såväl noterade som onoterade bolag. Inom sektorer där Vostok Nafta har särskild kunskap och expertis, såsom olja, gas, metaller och gruvor, kan avkastningskravet ibland bli lägre medan kravet kan vara högre inom områden där företaget inte har samma erfarenhet av att investera. Det sistnämnda är avsett att kompensera för en förhöjd risk”.
(Citatet är hämtat från Vostok Naftas hemsida och jag har rödmarkerat särskilt viktiga stycken).


Vostok Naftas historia
 • 1997: Vostok Nafta grundas
 • 1999: Gjordes den första direktinvesteringen (i ett ryskt oljebolag), innehavet i detta oljebolag knoppades sedan av och delades ut till aktieägarna år 2000 och hette Vostok Oil. Efter avknoppning blev Vostok Naftas ett rent investmentbolag verksamt inom olje- och gassektorn i det forna Sovjetunionen.
 • Under lång tid var innehavet i Gazprom totalt dominerande i portföljen (mellan 25-90% av substansvärdet) 2007 knoppades innehavet i Gazprom av och börsnoterades under namnet Vostok Gas.
 • Efter 2007 görs investeringar i olja/energi, råvaror, infrastruktur, jordbruk och konsumtion i Ryssland och dess grannländer


Vad hände med Vostok Gas?
 • Vostok Gas belånade sitt innehav i Gazprom för att kunna köpa fler aktier. När kursen började sjunka fick bolaget problem och Vostok Gas tvingades att likvideras för att därefter avnoteras. (För att läsa mer om avnotering och likvidation som skedde 2009 och de konstiga värderingar som då skedde läs denna artikel i Affärsvärlden).


VOSTOK NAFTAs innehav (per 30 november 2014):
 • 57%  - Avito (Rysslands svar på svenska “Blocket”)
 • 8%    - Tinkoff Credit Systems (kreditkortsföretag aktivt i Ryssland)
 • 7%    - GetTAXI (ny digital lösning för taxitjänster i Ryssland, USA och England)
 • 28%   - Övrigt och Likvida medel (dvs kassa/likvida medel samt mindre innehav)


Största ägare i VOSTOK NAFTA (28 november 2014)


 • Luxor Capital Group               21% (USA baserat investmentbolag)
 • Alecta                                     6% (svenskt pensionsbolag)
 • Swedbank Roburfonder         5% (Swedbanks fondbolag)
 • Fidelity Funds 4% (USA baserat fondbolag)
 • Pershing, LLC 4%
 • Carnegie Fonder 2% (svenska Carnegies fondbolag)
 • Avanza Pension 1% (privatpersoner som äger aktier via KAF)
 • Madrague Fund 1%
 • Gamla Livförsäkrings AB 1% (svenskt pensionsbolag, del av SEB)
 • Handelsbanken Fonder 1%  (Handelsbankens fondbolag)


Fördelar med att investera/köpa aktier i VOSTOK NAFTA
 • Aktiv förvaltning och direkt investering i onoterade ryska bolag till en låg förvaltningskostnad
 • Extremt stor uppsida om strategin med att utveckla företagen lyckas
 • Trolig stor substansvärdesrabatt pga. av den politiska risken i Ryssland


Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i VOSTOK NAFTA
 • Beroende av att expertisen i Vostok Naftas investeringsteam lyckas utveckla bolagen och skapa mervärde vilket kan vara svårt i utsatta branscher
 • Mycket hög risk i investeringar på den ryska marknaden (hög politisk risk)
 • Dålig likviditet och dålig transparens i de bolag där investeringar görs
 • Hög koncentration i portföljen (ett innehav utgör mer än 50%)
 • Kraftiga variationer i aktiekursen
 • Stort beroende av enskilda nyckelpersoner?


Att observera är att det är svårt eller mycket svårt att “skugga” Vostok Naftas investeringar dvs att köpa aktier i de företag Vostok Naftas äger aktier i eftersom de flesta av bolagen inte är börsnoterade och dessutom är ryska.
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Vostok Nafta bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Läs mer om Vostok Nafta på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.


!! Tänk på att Vostok Nafta innebär mycket högre risk än de stora investmentbolagen vi har gått igenom!! Detta eftersom Vostok Nafta är ett mindre investmentbolag, investerar i ett fåtal bolag, har hög exponering mot ett fåtal innehav samt investerar på den ryska börsen. (Att beakta är att den positiva kursutveckling också kan bli mycket god)


Detta var ett inlägg om investmentbolag och följer på serien om de övriga noterade investmentbolagen som redan beskrivits här på bloggen. Att köpa aktier i ett eller flera investmentbolag kan vara en utmärkt start på en aktieportfölj.


Här kommer de i storleksordning om de vill se närmare på något av dem igen:

Large Cap:
 • Investor - Wallenbergarnas investmentbolag
 • Industrivärden - investmentbolaget i kärnan av Handelsbankssfären
 • Kinnevik - Stenbecks investmentbolag
 • Latour - Douglas investmentbolag
 • Melker Schörling/MSAB - Schörlings investmentbolag
 • Lundbergs - Sveriges kanske mest tålmodiga och “tråkiga” investmentbolag
 • Ratos - Sveriges största noterade Private Equity -företag


Mid-Cap:
 • Öresund - Qvibergs investmentbolag
 • Vostok Nafta (detta inlägg)
 • Bure - Investmentetbolaget med stor kassa
 • Creades - Hagströmers investmentbolag
 • East Capital Explorer (inlägg ej skrivet än)


Small Cap:
 • Svolder - investerar främst i små- och mellanstora bolag
 • Havsfrun (inlägg ej skrivet än)
 • Traction (inlägg ej skrivet än)
 • Novestra (inlägg ej skrivet än)
 • Midway (inlägg ej skrivet än)


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!
Imorgon kommer den första översikten av mina totala investeringar!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden
@naringslivsnord (på Twitter)


Källor till detta inlägg:
Vostok Naftas hemsida, Vostok Naftas årsredovisning för 2013, Vostok Naftas delårsrapport för Q3-2014, Vostok Naftas nyckeltalsuppställningar på hemsidan, aktuell marknadsinformation från Avanza och artikel i Privata Affärer samt i Affärsvärlden.


Mitt innehav:
Mitt innehav i Vostok Nafta (per 23 december 2014): -ingenting-  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar