onsdag 4 februari 2015

Försäkringsbolag - introduktion till högavkastande nordiska börsnoterade försäkringsbolag

Ofta har försäkringsbolag en jämn, säker och “tråkig” vinstutveckling vilket lämpar sig väl för en investerare som önskar låg risk. Detta inlägg går ut på att förklara branschen för att vi därefter ska in på enskilda bolag. 
Försäkringar finns för att skydda en enskild från stor ekonomisk skada vid en olyckshändelse. Försäkringsbolagen som erbjuder försäkringarna samlar ihop risken från många individer och kan genom att ta in mer i premier än vad som betalas ut göra vinst. Dessutom kan en vinst uppstå på de pengar som försäkringsbolaget förvaltar som väntas på att betalas ut (försäkringar betalas i förskott och utbetalas i efterskott).

Vi har tidigare sett på branscherna; Investmentbolag,  banker och fastighetsbolag. Nu startar nästa serie inlägg, den om FÖRSÄKRINGSBOLAG. Vi skulle kunna skriva hur mycket som helst om försäkringsbolag men jag försöker hålla mig till en kort beskrivning av de största intäkterna, kostnaderna, typer av försäkringsbolag, nyckeltal att hålla koll på samt en lista på relevanta bolag.

Varför är det intressant för dig att veta mer om FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?
 • Färsäkringsbolagen finns inte på Stockholmsbörsens men de är stabila & “tråkiga” vilket passar min investeringsstil. Eftersom de inte är noterade i Sverige så får vi se på våra nordiska grannländer och där finns flera stora intressanta bolag. Eftersom det är en bransch som kompletterar dina svenska innehav så kan mycket väl ett stabilt försäkringsbolag passa i din långsiktiga portfölj.
 • Det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i ett eller flera försäkringsbolag som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den nordiska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa enskilda bolag eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Hur fungerar försäkringar → överföring av risk från enskild till försäkringsbolag
 • Försäkringsbranschen tillgodoser behovet av ekonomiskt skydd som gör att enskilda kan känna sig trygga i vardagen och att företag vågar satsa på sin verksamhet. Försäkringsbolag uppstod för att man tillsammans skulle hjälpa en som råkade illa ut pga. olyckshändelse. Typexemplen är handelsresande, brandförsäkring och livförsäkring.
 • Att teckna en försäkring innebär att den ekonomiska risken minskar, för en premie (betalning till försäkringsbolaget) så minskar den ekonomiska risken vid stor skada (ex. brand, vattenläckage), därmed blri konsekvenserna mindre allvarliga för den skaddrabbade.
 • Att flera delar på risken är nyckeln och genom statistiskt underlag så ska den med högre risk betala högre premie. Jo större försäkringskollektiv (personer som tecknar likannde försäkring) desto bättre blir riskprognosen.
 • För att försäkringsbolagen ska vara säkra på att de ska klara av att betala ersättning måste de ha ett reservkapital
 • FÖRSÄKRINGAR GER TRYGGHET & FÖRTORENDE

Hur bedömmer föresäkringsföretaget risken?
 • Försäkringsföretaget bedömemr risken för varje ny försäkringstagare (dvs. person som försäkrar sig). Premier och villkor för försäkringsavtalet bygger på försäkringsföretagets riskbdeömningsprocess. Den processen kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag. Antingen kan försäkringsbolaget välja att prissätta risken för en viss händelse eller att utesluta händelsen (ex. cykelstöld) helt från försäkringen.
 • Genom att få försäkringstagarna att genomföra vissa åtgärder kan risken sänkas och då också premien (ex. lås på fönster i gatuplan sänker risken för inbrott)
 • Risk för oförsiktighet vid försäkring kallas MORAL HAZARD. Det finns en teori om att försäkringstagare som är försäkrade blir mer oförsiktiga än när de inte var det. De tar risker och resonerar “jag har ju försäkring” istället för att undvika risker. Den ökade risken som detta beteende medför kallas moral hazard. Det förösker försäkringsbolagen undvika genom SJÄLVRIKSER (dvs. att den försäkrade får stå för en del av kostnaden vid skada)

RISK för Informationsassymetri eller MOTURVAL
 • Om en försäkrad vet något som den inte delger försäkringsbolaget (dvs. den försäkrade har informationsövertag) så kan det blir så att premien som den försäkrade betalar är för låg i förhållande till risken och att försäkringsbolaget blir tvingad att höja premien och då lämnar de som har lägre risk och premien måste höjas ännu mer. Detta t.ex. om högrisksportaktiva (bungey jump, fallskärm, fri klättring m.m.) får teckna vanliga olycksfallsförsäkringar utan risktillägg. I värsta fall kan det tvinga försäkringsbolaget till likvidation

Typer av försäkringar → alla försäkrar mot mätbara, slumpmässiga och okända risker
 • Risken för den händelse som ska försäkras mot måste kunna definieras och kunna mätas för att det ska gå att teckna en försäkring för den. Risken måste dessutom vara slumpmässig och oberoende. Den försäkrade måste också ha en direkt koppling till det försäkrade (ex. äga sin bostad, sin bil) detta kallas “försäkringsbart intresse”. Det ska också bara gå att få ut ersättning en gång för en faktisk förlust och inte via flera försäkringar annars ökar risken för försäkringsbedrägeri, dvs. att försäkringtagaren försöker lura till sig mer pengar än vad den har rätt till.
 • Försäkringar brukar delas in i Sakförsäkring och Livförsäkring och sen finns även Återförsäkring.
 • Totalt sett 8premieintäkter) för alla kategorier ihopslagna så är Länsförsäkringar (LF) störst i Sverige, därefter kommer IF, Folksam och TryggHansa. Femma är Moderna.
 • SAKFÖRSÄKRING (hem, bilar, stöld med mera)
  • Det är vanligt att man tecknar försäkringar för de dyraste investeraingarna som man gör som ex. hem, bil och båt.
  • Totalt på Skadeförsäkringar så är LF störst med 30%, If tvåa 18%, Folksam 3:a med 16% och TryggHansa 4 med 16%. Sen är det ett rejält hopp ner till nummer fem på marknaden som är Moderna som har 3% av marknaden
   • Hemförsäkringar (totalt över 3 miljoner i 2014), marknadsandelar Q3-14:
    • 49% Folksam
    • 25% Länsförsäkringar (har högre andel villa och fritidshus)
    • 11% TryggHansa
    • 10% IF
    • 3% Moderna
    • 1,5% Dina federationen
   • Personbilar (4,5 miljoner försäkrade fordon finns i Sverige)  så är Länsförsäkringar störst, IF tvåa och Folksam trea
   • Båtförsäkringar så är Länförsäkringar störst med Moderna och Svenska Sjö därefter
 • LIVFÖRSÄKRING (liv, sjuk- och olycksfall, hälsa och pension)
  • Livförsäkringsdelen brukar innehålla traditionell försäkring mot dödsfall (livförsäkring) men även pensionsförsäkring och fondförsäkring. I Sverige är de fyra största aktörerna Folksam, Skandia, Alecta, AMF (tillsammans har de c:a 60% marknadsandel) inte börsnoterade så därför går vi inte djupare in på Livförsäkringar här utan tar det i ett enskilt inlägg.I dena här delen ingår även sjuk- och olycksfallsförsäkring samt den snabbväxande delen hälsovårdsförsäkring.
 • ÅTERFÖRSÄKRING
  • Återförsäkring är när ett försäkringsbolag försäkrar sig mot att något ska inträffa. Exempelvis kan ett svenskt försäkringsbolag försäkra sig mot att en storm ska inträffa i Mellansverige och förstöra skog och fastigheter hos ett stort internationellt återförsäkringsföretag. Genom återförsäkring kan försäkringsbolagen minska sin risk mot vissa specifika händelser. Precis som en vanlig försäkring! Det finns två typer; fakulativ försäkring som är som att teckna en vanlig försäkring och kontraktsbunden återförsäkring där en viss del av premien går direkt till återförsäkringsbolaget och om skada inträffar står återförsäkringsbolaget för sin andel av skadan.

REGELVERK för Försäkringsbolag
 • Precis som banker har myndighetskrav och regelkrav för exempelvis kapitaltäckning (ex. Basel 3) så har försäkringsblagen en motsvarighet i Solvency 2. Det går ut på att försäkringsbolaget har tillräckligt med kapital i förfogande i proportion till de risker som de tar.
 • De nya reglerna för försäkringsbolag (Solvency 2) kan införas 2016 och kan innebära skärpt tillsyn och reglering och högre beskattning. Exakt hur dessa regelvrk kommer att se ut och vilken påverkan de får på försäkringsbolagens vinster är oklart.

Största intäktsdrivarna för försäkringsbolag → Premieintäkter
 • PREMIER: Naturligtvis är de inbetalda premierna de största intäkterna.
 • Förvaltningsresultat: vad många kanske inte tänker på är att den avkastning (förvaltningsresultat) som försäkringsbolaget kan åstakomma på de förskottsbetalda premierna kan vara en väsentlig del av försäkringsbolagets vinst. Tidigare när det var högre inflation så kunde försäkringsbolagen betala ut mer i skadeersättning än de fick in i premier på grund av att förvaltningsreusltatet var så högt. Vid lägre ränta (som det är nu) så är det naturligtvis svårt att skapa hög avkastning och nu krävs det följdaktligen att premierna med råge täcker skadeutbetalningarna.

Den största kostnaden för försäkringsbolag → Skadekostnader/utbetalningar
 • Försäkringsersättningar, ersättningarna till de skadedrabbade är naturligtvis den största kostaden
 • Driftskostnader i försäkringsrörelsen, själva driften av försäkringsbolaget, administrationen och alla personalkostnader ingår i driftkostnaderna. För ex. Folksam Sak så uppgick den till c:a 18% av de totala kostnaderna 2013
 • Premier till återförsäkringsbolag, en del av riskerna återförsäkras hos återförsäkringsbolag och då kan de antingen minska intäkterna eller öka kostnaderna. Hur stor del av premieintäkterna (riskerna) som ett försäkringsbolag återförsäkrar kan variera kraftigt
 • Rabatter och återbäring

Viktiga Nyckeltal för försäkringsbolag
 • Premieintäkter (gross premium written) Intäkter från försäkringsrörelsen
 • Skadeprocent  (Gross loss ratio)            Försäkringsersättningar i förhållande till premieintäkt
 • Driftskostnadsprocent (Gross cost ratio) Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkt.
 • Totalkostnadsprocent (Combined ratio)  Summan av skadeprocent + driftskostnadsprocent
 • Solvensgrad (Solvency margin)              Tillgångar/(Försäkringstekniska utfästelser)
 • Totalavkastning  Summan av direktavkastning + värdeförändringar
 • Konsolideringsgrad                              
  • Konsolideringskapital (= beskattat eget kapital plus obeskattade reserver plus övervärden i tillgångar) i förhållande till premieinkomst för egen räkning (med justering för sparandedelen i livförsäkring, t ex unit-linked)
 • Kollektiv konsolideringsgrad
  • Försäkringsbolagets tillgångar/Värdet på kundernas försäkringskapital

Försäkringstekniska utfästelser = De framtida skador som försäkringsbolaget påtagit sig att betala mot att de får in försäkringspremien i förskott.

Avslutande kommentar
 • Detta var introduktionsinlägget om försäkringsbolag. Nu kommer en serie av inlägg att komma om de noterade försäkringsbolagen. De flesta är av naturliga skäl utländska (norska och danska)

De största börsnoterade bolagen på de nordiska börserna (per 31 dec 2014):

Nordiska Försäkringsbolag (Börsvärde per 3 februari 2015):
 • Gjensdiige      norskt   65,2 Mdr NOK
 • Storebrand     norskt   10,4 Mdr NOK
 • Protector        norskt     3,9 Mdr NOK
 • Vardia            norskt     0,85 Mdr NOK

 • Tryg danskt   46,6 Mdr DKK (Tryg är Nordens näst största försäkringsbolag)
 • TopDanmark  danskt   25,6  Mdr DKK

Bolag som du kanske undrar är börsnoterade:
 • IF → ägs av Sampo till 100% (IF är Nordens största försäkringsbolag)
 • Moderna → ägs av Tryg till 100%
 • SalusAnsvar → ägs av Folksam till 100%
 • Folksam = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Länsförsäkringar = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna
 • Skandia = ömsesidigt ägt av försäkringstagarna

UTLÄNDSKA NOTERADE STORA FÖRSÄKRINGSBOLAG
 • RSA (brittiskt) → äger danska CODAN som äger svenska TRYGG-HANSA
 • AVIVA (brittiskt stort försäkringsbolag)
 • Zürich Rü (främst återförsäkring)
 • München Rü (tyskt återförsäkringsbolag där Cevian & Buffet är storägare)
 • Berkshire Hathaway (Buffets investmentbolag som äger flera försäkringsbolag)

EJ NOTERADE STORA FÖRSÄKRINGSBOLAG
 • Folksam, svenskt ömsesidigt bolag (dvs. ägs av försäkringstagarna)
 • Länsförsäkringar, svenskt ömsesidigt bolag (dvs. ägs av försäkringstagarna)
 • Skandia, svenskt ömsesidigt bolag (dvs. ägs av försäkringstagarna)

Bra länkar om du vill lära dig mer om försäkringsmarknaden och hänga med:

Bra länkar om försäkringsbranschen

Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.

/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:
Nyckeltal från Avanza samt försäkringsbolagens hemsidor och rapporter
Organsationens Svensk Försäkring hemsdia samt statistik från den samme
Skriften: Hur försäkring fungerar, från Svensk Försäkring
Svenska, Danska och Norska branschorganisationernas hemsidor
Wikipedia: Försäkring

3 kommentarer:

 1. Bra sammanställning och serie av inlägg!

  SvaraRadera
 2. Ser fram emot kommande inlägg i denna serie!

  SvaraRadera
 3. Stort tack Sandmann och TexasRanger!
  De första inläggen blir Vardia och sedan Protector som kommer redan denna vecka.

  /Näringslivsnörden

  SvaraRadera