fredag 5 december 2014

Kinnevik - Stenbecks skapelse & investmentbolaget som du känner igen

Hört talas om; Zalando, Tele2, Metro, CDON, MTG, TV3 ? 
Alla är de Kinneviksbolag. Läs inlägget för att lära dig mer om Kinnevik!

Varför är det intressant för dig att veta vad Kinnevik är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Kinnevik som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Kinnevik eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.

Kort om Kinnevik - Stenbecks skapelse
 • Kinnevik är Sveriges näst största investmentbolag kontrolleras av familjen Stenbeck. Kinnevik har stora ägarintressen inom e-handel (Zalando, Rocket Internet, CDON), Telekom (Tele2, Millicom) samt Media (MTG, Metro). Dessutom finns mindre bolag och start-ups i portföljen som t.ex. Black Earth Farming, BIMA, Bayport och Transcom.
 • Det är Kinnevik som varje år finansierar den stora julgranen på Skeppsbron i Stockholm.

Snabba fakta:
 • VD: Lorenzo Grabau
 • Styrelseordförande: Cristina Stenbeck
 • Börsvärde: 71,9 miljarder SEK (per 1 december 2014)
 • Vinst 2013: 8,4 miljarder
 • Direktavkastning: 2,71%
 • Risknivå (Beta): 0,96 (lägre än 1,0 = rör sig mindre än index och högre än 1 rör sig mer än index).
 • Min Kommentar: Dvs. risknivån är på pappret lägre än jämförelseindex vilket kan tyckas konstigt med KInneviks stora kursrörelser, tänk dock på att betavärdet är historiskt och det är ingen garant för att Kinnevik rör sig mindre än index framöver (dvs är lägre risk).

Vad är Kinneviks affärsidé/Vision?:
 • “Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.”

 • Vision:Kinnevik identifierar, bedömer och utvecklar nydanande affärsmodeller, och investerar i en internationell lansering av dessa affärsmodeller på marknader i hela världen genom att inleda samarbeten med de bästa entreprenörerna, ledarna och andra likasinnade långsiktiga investerare. Kinnevik stödjer en lokal konsolidering av marknaden när det krävs ett mindre antal konkurrenter för att kunna upprätthålla eller skapa attraktiva ekonomiska förutsättningar för de branscher där Kinnevik är investerare.
  (Bägge citaten är hämtade från Kinneviks hemsida)
 • Min Kommentar: Kinnevik gör betydligt mer affärer på tillväxtmarknader och agerar ofta i branscher som är nya vilket gör bolaget mer “spännande” (på gott och ont) än de andra stora investmentbolagen i Sverige.

Kinneviks historia och ägarfamiljer (kuriosa)
 • Kinnevik grundades som investmentbolag 1936 av Robert von Horn, Wilhelm Klingspor och Hugo Stenbeck. Samtliga familjer är kvar som stora aktieägare även om Stenbeck är den absolut största. De första investeringarna var i Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Lidköpings Konfektyr Industri och Korsnäs (nuvarande BilleurdKorsnäs). Under 30- & 40-talet köptes godistillverkning, järnverk och aktier i Lavals Ångturbin samt gruvor. Under 50-talet utökas innehaven med fler bolag och Hugo Stenbeck blir huvudaktieägare (genom att han har belånat sina aktier vilket de andra ägarna inte gjort). Kinnevik börsintroduceras 1954 (avnoterat 1983-1992) och blir 1958 huvudägare i Sandvik.1976 blir Jan Hugo Stenbeck VD. I slutet av 70-talet byts Sandviksaktier mot aktier i Fagersta (motparten är Industrivärden).
 • 1981 bildas Comvik som lanserar ett nytt mobiltelefonsystem som var helt revolutionerande. Detta är det första tecknet på aktiviteten i en helt ny bransch som därefter har fortsatt. Under 1980-talet förloras aktiemajoriteten i Sandvik och rationalisering av stålindustrin i Sverige genomförs. Kinnevik köps av Fagersta AB som efter något år byter namn till Industriförvaltnings AB Kinnevik. 1985 lanseras ett satellitsystem för TV och senare delen av 1980-talet innebar en hård kamp mellan Kinnevik och de tidigare monopolen inom tele-, radio, - och TV (rötterna till Tele2, Millicom och MTG). 1987 börjar TV3 sina sändningar och 1989 bildas TV-SHOP och Kinneviks bank Banque Invik får banklicens. Kinnevik hade även ägarintressen i försäkringsbolaget Atlantica och i TV4 (20% 1991). 1992 köps samtliga aktier i Korsnäs som behålls som en trogen kassako till år 2013. Med hjälp av kassaflödet från Korsnäs kan nya affärsgrenar finansieras (Telekom och TV/Media).
 • 1995 lanseras METRO som gör succe i tunnelbanan och året efter delas Netcom Systems (senare Tele2) ut till Kinneviks aktieägare (men inte fullt ut, eftersom Kinnevik behåller en andel). 1997 delas MTG ut på liknande sätt samtidigt som nu 100% av Atlantica kontrolleras. 2001 delas även Transcom ut till aktieägarna. Under 90-och 00-talet växer bankrörelsen genom förvärv inom både kapitalförvaltning och mäkleri (bl.a. Fischer & Partners).
 • 2002 avlider superentreprenören Jan Hugo Stenbeck och en från ägarfamiljen von Horn kliver in som styrelseordförande innan Pehr G Gyllenhammar är det under ett par år innan Cristina dotter till Jan Hugo tar över 2007. Samma år säljs hela “banken” Invik till isländska Milestone. 2009 inleds satsningar inom mikrofinansiering och året delar MTG ut CDON till sin aktieägare. Under 2014 börsnoteras både Zalando och Rocket Internet. Online-delen av Kinnevik utgör i sept-14 47% av substansvärdet.
 • Läs mer om Kinneviks historia ur KInneviks perspektiv här.


Kinneviks innehav (per 30 september 2014)
Kinneviks portfölj av bolag spinner över flera olika branscher; Online (47%), Telekom (44%), Underhållning (5%) och övrigt 4%. På det sättet är Kinnevik betydligt mer fokuserat än de andra stora investmentbolagen.
Av substansvärdet på 76,7 miljarder (dvs värdet av Kinneviks alla tillgångar minus skulder) var de viktigaste delarna följande per 30 september:
 • 28%  - Millicom (börsnoterat; telekom på tillväxtmarknader)
 • 20%  - Zalando (börsnoterat; mode e-handelsföretag)
 • 15%  - Tele2 (börsnoterat; telekom på mogna marknader)
 • 10%  - Rocket Internet (börsnoterat; inkubator för nystartade Internetbolag inom e-handel)
 • 1%    - CDON (börsnoterat; svensk e-handels sajt)
 • 4%    - MTG (börsnoterat; svenskt mediabolag)
 • 3%    - Avito (rysk e-annonssajt, lik Blocket i Sverige)

Fördelar med att investera/köpa aktier i Kinnevik
 • Formidabel historisk snittavkastning per år på 16% de senaste 30 åren
 • Aktiv förvaltning inom nya branscher → hög risk men stor möjlighet till hög avkastning
 • Stabilt kassaflöde från Tele2 och Millicom kan finansiera nya satsningar
 • Låg belåning i moderbolaget (i stort sett inga lån)
 • Stor uppsida om det går bra i de nya e-handelssajterna

Risker/Nackdelar med att investera/köpa aktier i Kinnevik
 • Stor risk i ryska delen speciellt inom MTG där en hel del värden kan behövas skrivas ner
 • Hög värdering i Zalando och Rocket Internet som räknar in en hög tillväxt i både vinst och omsättning framöver → risk för bakslag finns
 • En betydande del av portföljen är onoterad vilket kan göra det svårt att sätta ett korrekt marknadspris på de onoterade innehaven
 • Känsligt för en ändras syn på e-handelsbolag vilket kan påverka värderingen negativt om investerares syn på e-handel förändras.

Att observera är att det också är delvis möjligt att “skugga” Kinnevik dvs att köpa aktier i de företag Kinnevik äger aktier i och hoppas att Kinneviks kunnande och aktiva styrelsearbete bidrar till stigande kurser. Tänk på att vissa av innehaven är noterade i utlandet (t.ex. Zalando och Rocket Internet som är noterade på Frankfurtbörsen).
Kom ihåg att ett eventuellt köp av Kinnevik bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.

Läs mer om Kinnevik på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden

Källor till detta inlägg:

Kinneviks hemsida, Wikipedia (om Kinnevik), Kinneviks årsredovisning för 2013, Kinneviks presentation av Q3-rapporten 2014, Kinneviks nyckeltalsuppställningar på hemsidan samt aktuell marknadsinformation från Avanza.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar