söndag 21 december 2014

HANDELSBANKEN → den klassiska “tråkiga” banken

Handelsbanken är Sveriges äldsta börsnoterade bolag (sedan 1873), stabila marknadsandelar i Sverige men växer internationellt så väl i Norden som på hemmamarknaderna Storbritannien och Nederländerna. Banken har hittils varit lönsammast, haft nöjdast kunder och lägst personalomsättning av de nordiska bankerna. Vilket troligtvis beror på mycket låg risktolerans (låga kreditförluster), vinstdelningsprogrammet Oktogonen och “Handelsbankenkulturen” där kontoret står i centrum för affären.
Handelsbanken är navet i Handelsbanks-sfären (där även Industrivärden ingår) och kontrolleras av Lundbergs.


Detta inlägg inleder en serie inlägg om banker. Detta efter introduktionsinlägget “Hur fungerar en bank” som publicerades igår. Banker utgör ofta en stor del av börsers totala värde, så även på Stockholmsbörsen. Därför kommer en serie inlägg om banker.
Banker är intressanta investeringsobjekt eftersom de ofta levererar en hög direktavkastning (utdelning) och har en någorlunda stabil verksamhet. Dock är det stor skillnad på bank och bank vilket brukar visa sig i finanskriser “när det blir lågvatten visar det sig vem som badar naken…”. Vilket betyder att när det blir lågkonjunktur så skiljs agnar från vetet och de banker som har slarvat vid kreditbedömningar får stora kreditförluster och kan till och med riskera att gå omkull (och din investering kan bli värdelös).


Mitt innehav i Handelsbanken (SHB):
 • Eftersom jag tycker om “tråkiga” och säkra företag så äger jag även aktier i Handelsbanken som anses vara den “tråkigaste” banken på Stockholmsbörsen. Det betyder att den oftast gör lite sämre vinster i goda tider (tar mindre risk) än snittet men visar bättre resultat i sämre tider (den låga risken gör att de får lägre kreditförluster).
 • Handelsbanksaktien är ofta högre värderad än de andra bankerna (mer om det senare i inlägget).
 • Per 21 december 2014 hade jag 6,7% av mina finansiella placeringar i Handelsbanksaktien vilket var mitt fjärde största innehav vid den tidpunkten.
Varför är det intressant för dig att veta vad HANDELSBANKEN är?
 • För att det skulle kunna vara intressant för dig att köpa aktier i Handelsbanken som en del av den exponering (tillgångsfördelnig/allokering) som du önskar mot den svenska aktiemarknaden (som är en subgrupp inom den del av den exponering som du har valt att ha mot tillgången aktier).
 • Om du bör köpa Handelsbanken eller inte är beroende av din riskprofil, placeringshorisont, din tillgångsallokering, din privatekonomi i övrigt och dina preferenser därför kan jag inte ge några råd eller rekommendationer utan endast information.
 • Tänk på att du aldrig bör köpa något som du inte förstår eller vet vad det är.


Detta inlägg handlar om aktier och en svensk bankkoncern

Korta fakta om Handelsbanken:
 • VD: Pär Boman
 • Styrelseordförande: Anders Nyrén
 • Börsvärde: 230,0 miljarder SEK (per 21 december 2014)
 • Vinst 2013: 13,8 miljarder SEK
 • Direktavkastning: 4,6%
 • P/E-tal: 15,0 (Bolaget kostar 15 årsvinster)
 • Lista: Stockholmsbörsens Large-Cap
 • Risknivå (Beta): 1,12
 • Komparativa fördelar: Lokala bankkontor med stor beslutanderätt och långsiktiga kundrelationer (fullsortimentsrådgivarbank med nöjda kunder)


Min Kommentar:
 • Handelsbanken är den tråkiga banken och har valt nischen att ha fysiska lokala bankkontor nära kunderna där man kan göra bankärenden och sätta in och ta ut kontanter. Handelsbanken är snart ensam med den nischen i Sverige.
 • Handelsbanken är inte den “billigaste” för bankkunder men rådgivningen som banker erbjuder verkar kunderna vara nöjda med eftersom banken har de nöjdaste kunderna bland storbankerna.
 • Risken i Handelsbanken är mindre över tid, därför gillar jag banken och har investerat i aktien.


Vad är Handelsbankens mål, styrka och företagsfilosofi?:
Handelsbankens mål
 • Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna
 • Målet ska nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna
Handelsbankens styrka
 • Handelsbanken har de senaste 42 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna
 • Handelsbanken har sedan mätningarna startade 1989 haft de mest nöjda kunderna i Sverige
 • Handelsbanken är sedan många år en av de mest kostnadseffektiva fullsortimentsbankerna i Europa
 • Handelsbanken har under lång tid haft lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna
Handelsbankens företagsfilosofi
 • Starkt decentraliserad organisation - kontoret är banken
 • Kunden i centrum - inte enskilda produkter
 • Lönsamhet prioriteras alltid före volym
 • Långsiktighet
 • Oktogonen - bankens resultatandelssystem

 • (Citaten ovan är hämtade från Handelsbankens hemsida)


Verksamheten:
Handelsbanken är en universalbank (fullsortimentsbank) och säljer tjänster/produkter till både privatpersoner och företag. Banken definierar Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna som sina hemmamarknader. Dessutom har banken kontor i ytterligare 18 länder.


Intäkter/land (Q1-Q3 2014)
Handelsbanken har grunden i sin verksamhet i Sverige men expandera först i Norden och sedan ett antal år tillbaka växer banken kraftigt på den brittiska och nederländska marknaden. Fortfarande (Q1-Q3 2014) står Sverige för mer än hälften av intäkterna.
Intäkter/typ (Q1-Q3 2014)
Som ni ser i diagrammet nedan så är räntenettot överlägset den största intäktstypen för Handelsbanken.Historik
 • Handelsbanken (första namnet var Stockholms Handelsbank) grundades 1871 av avhoppare från Enskilda banken och kom i början att elakt kallas “Frånskilda banken”. Det första kontoret öppnades vid Kornhamnstorg i Gamla Stan som då var Stockholms kommersiella och finansiella centrum.
 • Banken noterades vid Stockholmsbörsen 1873.
1893-1911
 • Under åren 1896 till 1905 låg huvudkontoret vid Gustav Adolfs Torg (dåtidens finanscentrum) men 1905 flyttade banken till nya lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm där bankens huvudkontor fortfarande ligger. Under VDn Louis Fraenckel 1893-1911 så gick banken från att vara Sveriges 10 största bank till näst största.
1912-1919
 • Under dessa år skedde många bankfusioner och Handelsbanken som trodde på skogsindutrin i norra Sverige köpte först Bankaktiebolaget Norra Sverige (1914) och därefter
 • Norrlandsbanken (1917) och fick på så sätt ett starkt fäste i Norrland. Först 1918 öppnades kontor i Göteborg och Malmö och 1919 köptes Bankaktiebolaget Södra Sverige (och banken kom då över ett stort inlåningsöverskott).
1920-1945
 • 1920 gick USA in i en djup depression och många banker (även svenska) fick problem eftersom de lånat ut pengar med aktier som säkerhet och aktierna hade sjunkit i värde. Bankens första förlustår var 1922. Därefter gick det bra ett tag..tills nästa kris 1929. Krisen inleddes med börskrasch i New York som sedan spreds sig till världsdepression och för Sverige så kännbara Kreugerkraschen 1932. Handelsbanken hade varit försiktig i sin kreditgivning till Kreugerkoncernen och hade bara en större exponering (SCA) som togs över och först blev ett dotterbolag (fram till 1950-talet) och som bolaget därefter haft mycket täta band med. (Nu äger Handelsbanken 10% av SCA).
 • I krisen som följde köpte Handelsbanken Mälarebanken 1926 och slapp dra ner vilket många andra banker gjorde. Dessutom bildades Industrivärden (länk) för övriga innehav som Handelsbanken tog över i och med Kreugerkraschen.
1945-1980
 • Efter andra värdlskriget fortsatte handelsbanken att köpa banker; Vänerborgsbanken (40-talet), Norrköpings Folkbank (40-talet), Luleå Folkbank (50-talet), Gotlandsbanken (50-talet). 1963 bildades finansbolaget (leasing & factoringtjänster), ett hypoteksbolag (1955) och fondbolag (1971). Under 1970-talet kom bankomaten och 1997 banktjänster via Internet.
 • Efter en kris i Handelsbanken på 1960-talet tog Jan Wallander över som VD (1970) och genomförde den decentraliseringspolitik som gav stor makt åt kontoren och bildade regionbanker. Han avskaffade officiellt budgetering och införde prognoser som byggde på verkligt utfall. Dessutom fokuserade han på lönsamhet och inte på volym. Dessutom införd han Oktogonen, som är en vinstandelsstiftelse för de anställda. Där alla anställda får lika stor tilldelning varje år och största delen investeras i Handelsbankenaktier (värdet kan de anställda först ta ut vid pensionering).
1980-2000
 • Under 1980-talet avreglerades kreditpolitiken (staten bestämde innan både utlåningsvolymer och ränta) vilket ledde till kraftig ökning i utlåningsvolymerna. 1989 avvecklades dessutom valutaegleringen och svenska banker fick lov att öppna filialer utomlands.
 • Ofta var utlåningen mycket riskabel och när krisen slog till 1990 tvingades alla stora banker i Sverige att diskutera statligt stöd utom Handelsbanken. Totalt fick svenska staten skjuta till 66 miljarder.
 • 1990 förvärvades Skånska Banken och 1997 statliga Stadshypotek. Expansionen i Norden skedde först i Norge (som också drabbats av bankkris i början av 1990-talet) med köp av Oslos Handelsbank (1990), Stavanger Bank (1991) och Bergensbanken (1999). I Finland öppnades först representantkontor och därefter dotterbolag och en organisk expansion kombinerades med köp av “de friska delarna” av Skopbank 1995 och Handelsbanken kom då att bli Finlands fjärde största bank. I Danmark öppnades det första kontoret 1996 och 2001 köptes Midtbank och 2008 Lokalbanken. Handelsbanken är Danmarks femte största bank.
2001-
 • 00-talet kom att kännetecknas av ett ökat intresse för pension och en branschglidning mellan finans och försäkring där gränserna kom att suddas ut. 2001-2007 ägdes pensionsspecialistbolaget SPP. (2007 såldes det till norska Storebrand).
 • Handelsbanken hade kontor i London, Manchester och Birmingham för att bistå nordiska kunder men 1999 togs beslutet att erbjuda lokala privatpersoner och företag banktjänster i Storbritannien. 2008 hade banken 50 kontor i Storbritannien och expanisonen har fortsatt och vid slutet av 2013 hade banken 116 kontor där.
 • 2013 blev även Nederländerna en hemmamarknad och i utgången av 2013 hade banken 18 kontor där.


Största ägare
Handelsbanken har ca 100 000 aktieägare och de största är:
Varför köpa aktien/Möjligheter:
 • Låg risknivå
 • Stabil utdelning/direktavkastning
 • Tillväxt på marknader utanför Sverige
 • Banken är “tråkig”


Varför inte köpa aktien/Risker:
 • Aktien är “dyr” (högt P/E tal och högt P/B-tal)
 • Kreditförluster vid en eventuell kris är svåra att förutspå
 • Lägre räntor ger sämre inlåningsmarginal och därmed lägre intäkter
 • Nya regleringar och myndighetskrav kräver utveckling av nya datorsystem som är dyra

Läs mer om Handelsbanken på deras egen hemsida här.
Det är viktigt att veta vad det är man köper så beställ & läs gärna deras årsredovisning och följ bolagets rapporter och pressmeddelanden, på så sätt börjar du lära dig om flera viktiga bolag på en gång. För kom ihåg, du ska veta vad det är du köper annars bör du inte köpa det.

Kom ihåg att ett eventuellt köp av HANDELSBANKEN eller i de bolag de äger bör göras i en ISK eller KAF om du tror på långsiktig värdeökning.


Detta var ett inlägg om banker och är en del av serien om de stora bankerna som beskrivs här på bloggen.


Häng med i bloggen; det kommer nya inlägg varje dag!


DISCLAIMER:
 • Kom ihåg att alla investeringsbeslut är dina egna och information på bloggen ska bara tolkas som information och inte som råd eller rekommendationer.
 • Varje individ har sin individuella privatekonomiska situation så därför kan inga råd ges till alla utan en individs totala ekonomiska situation och önskningar måste gås igenom för att kunna ge ett råd.
 • Det kan också vara så att faktafel har smugit sig in, du är då naturligtvis välkommen att kommentera det så att jag snabbt kan göra en uppdatering.


/Näringslivsnörden


Källor till detta inlägg:
Handelsbankens hemsida, Handelsbankens årsredovisning för 2013, Handelsbankens delårsrapport för Q3-2014, Handelsbankens nyckeltalsuppställningar på hemsidan och aktuell marknadsinformation från Avanza.


Mitt innehav:

Mitt innehav i Handelsbanken (per 21 december 2014): 6,7% av mina finansiella placeringar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar